1021591 01---------------------iad blue-------------------908074 01

Technische rapporten : DPE

(Eigen vertaling)

Geverifieerd op 01 juli 2021 - Directie Légale en Bestuurlijke Informatie (Eerste Minister)

De energieprestatiediagnose (DPE) is een document dat een schatting geeft van het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen van uw woning. Het gaat alleen om Europees Frankrijk. Het moet worden opgenomen in het technisch diagnosedossier (DDT) en aan de koper of huurder worden overhandigd in geval van verkoop of verhuur van uw woning. Er is voorzien in sancties indien het DPE zich niet aan de voorschriften houdt.

Waar gaat het over?

De DPE evalueert de hoeveelheid energie en broeikasgassen in uw huis.

U moet deze diagnose laten stellen door een erkende vakman.

U moet het DPE opnemen in het technisch diagnosedossier (DDT) en het aan de koper of huurder geven wanneer u uw huis verkoopt of verhuurt.

Het DPE heeft alleen betrekking op Europees Frankrijk.

Betrokken woningen

De DPE moet voor alle woningen worden uitgevoerd, behalve als de woning bedoeld is om minder dan 4 maanden per jaar te worden bewoond.

Wie voert de keuring uit?

De DPE moet worden uitgevoerd door een gecertificeerde professionele diagnosticus.

Inhoud van het DPE

Het DPE moet ten minste de volgende informatie bevatten:

 • Kenmerken van uw woning en een beschrijving van de verwarmings-, warmwaterproductie-, koel- en ventilatieapparatuur en, voor elke categorie apparatuur, de voorwaarden voor het gebruik en het beheer ervan die van invloed zijn op het energieverbruik
 • Vermelding van de jaarlijks verbruikte of geraamde hoeveelheid energie voor elke categorie apparatuur en evaluatie van deze jaarlijkse verbruiksuitgaven
 • Evaluatie van de hoeveelheid broeikasgasemissies (GES) gerelateerd aan de jaarlijkse hoeveelheid verbruikte of geschatte energie
 • Informatie over de hernieuwbare energie die wordt geproduceerd door de apparatuur die in de woning is geïnstalleerd en wordt gebruikt
 • Indeling van de woning volgens een referentieschaal (energielabel), rekening houdend met de klimaatzone en de hoogte, op basis van de jaarlijkse hoeveelheid verbruikte of geschatte energie voor verwarming, koeling, productie van warm water voor huishoudelijk gebruik, verlichting en hulpapparatuur voor verwarming, koeling, warm water voor huishoudelijk gebruik en ventilatie, in verhouding tot de oppervlakte van de woning
 • Indeling van de woning, rekening houdend met de klimaatzone en de hoogte (klimaatlabel), vastgesteld op basis van de hoeveelheid broeikasgasemissies, voor verwarming, koeling, productie van warm water voor huishoudelijk gebruik, verlichting en bijkomende verwarming, koeling, warm water voor huishoudelijk gebruik en ventilatie, in verhouding tot de oppervlakte van de woning
 • Aanbevelingen om de energieprestaties van uw huis te verbeteren, met een beoordeling van de kosten en de doeltreffendheid ervan. Deze aanbevelingen mogen niet leiden tot een toename van de hoeveelheid broeikasgassen die verband houdt met de jaarlijkse hoeveelheid verbruikte energie of geschatte
 • Het laatste jaarlijkse onderhoudscertificaat voor uw ketel
 • Elke beoordeling van het vermogen van de woning om thermisch comfort te bieden tijdens de zomermaanden
 • Opmerking: de aanbevelingen zijn slechts indicatief: zij vormen een advies over het juiste gebruik van het onroerend goed en de uitrusting ervan.
 • Het DPE moet vermelden dat de diagnosticus over de vereiste vaardigheden beschikt om de diagnose uit te voeren.
 • Overdracht van het DPE

De diagnosticus moet u het DPE toesturen.

U moet het DPE opnemen in het technisch diagnosedossier (DDT) en het aan de toekomstige koper of huurder geven wanneer u uw huis verkoopt of verhuurt.

De diagnosticus moet de resultaten van het DPE ook aan het Agentschap voor ecologische overgang (Ademe) doorgeven.

De Ademe geeft dan een 13-cijferig nummer af dat op het DPE wordt geschreven. Zonder dit 13-cijferige nummer is het DPE niet geldig.

Wat is de prijs van de DPE?

De prijs van het DPE varieert naargelang van het bouwjaar en de grootte van uw huis.

Het ligt meestal tussen 100 en 250 euro.

Hoe lang is het DPE geldig?

Het DPE is 10 jaar geldig.

NB: DPE's die tussen 1 januari 2018 en 30 juni 2021 zijn uitgevoerd, zijn geldig tot en met 31 december 2024, en DPE's die tussen 1 januari 2013 en 31 december 2017 zijn uitgevoerd, zijn geldig tot en met 31 december 2022.

Inhoud van advertenties voor onroerend goed

Advertenties voor de verkoop of verhuur van onroerend goed die verschijnen in de pers, in makelaarskantoren (bijvoorbeeld) of op het internet moeten bepaalde informatie bevatten over het energieverbruik van het onroerend goed.

In de gedrukte media

In alle advertenties moeten de letters worden vermeld die overeenkomen met de referentieschalen van de energie- en klimaatclassificaties.

Deze verwijzingen, voorafgegaan door de woorden: Energieklasse en : Klimaatklasse moet in hoofdletters en minstens even groot zijn als de tekst van de advertentie.

In het kantoor / etalage

Alle geplaatste advertenties moeten op leesbare wijze en in kleur de energie- en klimaatclassificaties van het onroerend goed op de referentieschalen (Energie- en Klimaatlabel) vermelden.

Op het internet

In alle advertenties moet de energieklasse van het onroerend goed op de referentieschaal (energielabel) worden vermeld.

Deze informatie moet leesbaar en in kleur zijn. Het moet ten minste de verhoudingen 180 pixels × 180 pixels respecteren.

Sancties

Voor de verkoper

Geen opgave van het DPE aan de koper of de huurder 

De koper of huurder kan in beroep gaan bij de rechtbank om schadevergoeding te eisen.

Misleidende reclame

De koper of huurder kan zich tot de rechter wenden om schadevergoeding te eisen indien de advertentie die in de gedrukte media, op het internet of in een agentschap is geplaatst, onjuiste informatie bevat met de bedoeling te worden misleid.

Gebruik van een niet-gecertificeerde diagnosticus

U kunt een boete krijgen van 1 500 euro (3 000 euro in geval van recidive).

Voor de diagnosticus

DPE foutieve inhoud

De diagnosticus is aansprakelijk voor een foutieve DPE, tenzij de fout te wijten is aan het feit dat u vrijwillig onjuiste informatie over uw huis of uw apparatuur hebt verstrekt.

De koper of de huurder kan in beroep gaan bij de rechtbank om schadevergoeding te eisen.

Diagnose zonder certificaat

De diagnosticus kan een boete krijgen van 1 500 euro als hij zonder certificaat werkt (3 000 euro bij recidive).

Het niet doorsturen van het DPE naar Ademe

De diagnosticus kan een boete van 1500 euro krijgen als hij de resultaten van de DPE niet doorgeeft aan de Ademe.


Bekijk de origine lekst op :

Service Publique : Dossier Diagnostique Technique

Bekijk ook :

choisir.com : LES BÂTIMENTS NON SOUMIS AU DPE


Mentions légales

Hans Ketting (ID I@D n°55657) est un agent commercial mandataire indépendant titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société I@D France, immatriculé au RSAC de Greffe du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand sous le n° 491511127, RCP (MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD), n°127104506 30498. I@D France SAS au capital de 100 000 €, RCS Melun n°503 676 421, Adresse siège social : 1 allée de la Ferme de Varâtre - Immeuble carré Haussmann III - 77127 Lieusaint, titulaire de la Carte Professionnelle de "Transaction sur immeubles et fonds de commerce" n° CPI 7702 2018 000 028 002 délivrée par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Seine-et-Marne. Responsabilité civile professionnelle GENERALI IARD n° AN260587, 2 rue PILLET WILL 75009 Paris, Garantie Financière CEGC n° 14973TRA111, 16, rue HOCHE Tour KUPKA B 92919 PARIS La Défense CEDEX (110 000 € sans manipulation de fonds). Document d’information non contractuel. Conditions modifiables sans préavis.